Information om behandling av personuppgifter
DesignHouse95 AB

Allmänt

Vi på DesignHouse95 AB värnar om din integritet och arbetar kontinuerligt med att förbättra skyddet för dina personuppgifter. Nedan beskrivs hur DesignHouse95 AB (”DH95”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) behandlar dina personuppgifter i samband med att du besöker vår webbplats, nyttjar våra tjänster eller när vi på annat sätt behandlar dina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig

DH95 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i samband med att vi tillhandahåller våra tjänster till dig. Du når oss enligt följande:

DesignHouse95 AB
Mölndalsvägen 95, 412 63 Göteborg
info@designhouse95.se

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Data som du aktivt lämnar 

Vi samlar in personuppgifter som du aktivt lämnar till oss, såsom ditt namn, leveransadress, faktureringsadress, telefonnummer och e-postadress. Detta inträffar när du beställer produkter och tjänster, ansöker om kundkonto hos Shopify eller Faire, kontaktar oss för hjälp med våra produkter eller när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev.

Vi kan också be dig att tillhandahålla personuppgifter såsom namn och kontaktuppgifter som krävs för kundsupport och för att hantera ärenden och krav som du framställer till oss. 

När du besöker vår hemsida

När du besöker vår hemsida kan vi samla in och behandla vissa personuppgifter genom användning av cookies. För mer information om vår användning av cookies och din rätt att välja vilka cookies du accepterar, vänligen se vår Cookiepolicy (länk).

Vilka uppgifter om dig behandlar vi och varför?

När du köper varor och tjänster av oss

De uppgifter vi behandlar är ditt namn, e-postadress, adress och din beställningshistorik. Vi använder dessa uppgifter för att uppfylla det avtal vi har med dig. Dessutom kan vi använda dina uppgifter för marknadsföringsändamål. 

När du kontaktar oss i generella frågor

De uppgifter vi behandlar är de kontaktuppgifter som du lämnar, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefon och eventuellt andra uppgifter som du lämnar. Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna kommunicera med dig i generella frågor om våra produkter och tjänster. 

När du besöker vår hemsida

När du besöker vår webbplats kan vi samla in och behandla vissa personuppgifter genom användning av cookies.

Vi behandlar användardata för att förbättra hemsidans prestanda och användarvänlighet samt för riktad marknadsföring och för att ge rekommendationer.

För mer information om vår användning av cookies och din rätt att välja vilka cookies du accepterar, vänligen se vår Cookiepolicy (länk).

Rättslig grund för behandling

När du köper varor och tjänster av oss

Den rättsliga grunden för att behandla dina grundläggande uppgifter som namn, e-postadress, adress och beställningshistorik är avtalet mellan dig och oss. Vi använder dessa uppgifter för att uppfylla det avtal vi har med dig.

Vi kan också behandla grundläggande uppgifter för marknadsföringsändamål. Den rättsliga grunden för detta är vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig om nya och förbättrade produkter och tjänster. 

Dessutom kan vi också behöva behandla dina uppgifter för att säkerställa att vi uppfyller din lagliga rätt att rikta krav på produkter eller tjänster. Den rättsliga grunden för sådan behandling är rättslig skyldighet. 

När du kontaktar oss med allmänna frågor

När vi behandlar ditt namn, din e-postadress, adress och ditt telefonnummer för att kunna kommunicera med dig och besvara allmänna frågor så baseras behandlingen av dina uppgifter på vårt berättigade intresse att kunna genomföra sådan kommunikation. 

När du besöker vår hemsida 

När du besöker vår hemsida kan vi samla in och behandla vissa personuppgifter genom användning av cookies. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter beror på vilken typ av cookie informationen har inhämtats genom. Vår användning av nödvändiga cookies baseras på vårt berättigade intresse av att tillhandahålla en fungerande webbplats. Vår användning av andra cookies kräver ditt samtycke (som du kan återkalla när som helst), vilket också är den rättsliga grunden för sådan användning. För mer information om vår användning av cookies och din möjlighet att välja vilka cookies du samtycker till, se vår Cookiepolicy (länk).

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter olika länge beroende på syftet med behandlingen.

När du köper varor och tjänster av oss

Vi kommer att behålla grundläggande personuppgifter så länge du är kund hos oss och under en period om upp till 2 år därefter att kontot har avslutats och alla våra skyldigheter enligt avtalet mellan dig och oss har uppfyllts. 

När du kontaktar oss i allmänna frågor 

När vi kommunicerar med dig i ett allmänt ärende raderar vi de uppgifter som är kopplade till kommunikationen inom 6 månader från det att ärendet avslutats. Skulle vi av någon anledning ha en rättslig skyldighet att behålla dina personuppgifter under en längre tid än vad som anges ovan så kommer dina uppgifter att raderas så snart vi inte längre är skyldiga att behålla dem. Som ett exempel kan detta gälla under en tidsperiod då du har en lagstadgad rättighet att framställa klagomål eller rikta krav mot en produkt som du har köpt av oss. 

När du besöker vår hemsida 

För information om vår lagring av cookierelaterade data, se vår Cookiepolicy.

Med vem delar vi dina uppgifter?

Generellt gäller att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon tredje part. Vi kan dock behöva dela viss grundläggande information (såsom namn, kontaktuppgifter, ordernummer/spårningsnummer) med våra logistikpartners (DHL, Bring, UPS, Postnord) om du lämnar in ett klagomål angående din enhet och vi behöver leverera och/eller reparera varor. Dessutom kan dina personuppgifter delas med underleverantörer som endast har behörighet att behandla de personuppgifter de får från oss för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Exempel på personuppgiftsbiträden är leverantörer av programvara och datalagring, t.ex. för administrering av löner.

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa situationer, såsom när vi delar din information med till exempel en IT-leverantör med verksamhet utanför EU/EES, kan dina personuppgifter dock komma att behandlas utanför EU/EES. Om och när dina uppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att det föreligger en adekvat skyddsnivå och att lämpliga skyddsåtgärder vidtas (till exempel genom användning av EU kommissionens standardavtalsklausuler).

Dina rättigheter som registrerad

Du har vissa rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. Om du vill utöva någon av dem, vänligen kontakta oss via info@designhouse95.se.

  • Rätt till tillgång: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, inklusive ändamålet för behandlingen samt den rättsliga grunden för behandlingen.
  • Rätt till korrigering/rättelse: Om du anser att vi behandlar felaktiga personuppgifter om dig kan du be oss om att rätta till dem.
  • Rätt till begränsning av behandlingen: Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Det kan till exempel vara relevant om vi har felaktiga uppgifter om dig och du inte vill att behandlingen ska fortsätta förrän vi har rättat uppgifterna.
  • Rätt till radering / rätt att glömmas bort: Du kan begära att vi tar bort dina personuppgifter. Även om vi kommer att tillmötesgå en sådan begäran i den utsträckning som krävs enligt gällande lag, vänligen notera att vi trots din begäran kan komma att fortsätta behandlingen av vissa uppgifter (såsom uppgifter som vi behöver behålla för att skydda våra rättsliga intressen eller som vi enligt lag är skyldiga att bevara).
  • Rätt att invända: I samband med behandling av personuppgifter baserat på berättigat intresse har du rätt att invända mot användningen av dina personuppgifter. Om dina integritetsintressen uppväger våra intressen för att behandla vissa data, kommer vi att sluta behandla sådana uppgifter.
  • Rätt till dataportabilitet: Du kan även ha rätt att få tillgång till de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt accepterat och maskinläsbart format, samt rätt att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen inte tveka att kontak oss via info@designhouse95.se.

Om du inte är nöjd med oss

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud via info@designhouse95.se. Du kan också kontakta den svenska dataskyddsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se, imy@imy.se).

Denna information gäller från och med den 6 mars 2024.